Wielkopolska

Wielkopolska jest jednym z największych regionów w Polsce. Województwo Wielkopolskie obejmuje obszar 29 826 km, co stanowi 9,53% powierzchni kraju. W skład województwa wchodzi 35 powiatów.

Podstawowymi jednostkami podziału kraju są gminy, których w Wielkopolsce jest 226 (19 z nich to gminy miejskie, 89 miejsko-wiejskie i 118 wiejskich). Zarówno powiaty, jak i gminy są bardzo zróżnicowane pod względem obszaru, liczby ludności, jak i potencjału ekonomicznego.

Największym miastem województwa jest jego stolica – Poznań, liczący ok. 580 tysięcy mieszkańców (piąte pod względem liczby ludności miasto w kraju).

Wielkopolska jest regionem, w którym dynamicznie rozwija się zarówno rolnictwo, jak i przemysł. W wielu dziedzinach działalności gospodarczej zajmuje czołowe miejsca w kraju.

W przestrzennym ujęciu profil gospodarki regionu cechuje pewne zróżnicowanie i specyfika zaznaczająca się na poziomie subregionów, która wynika m.in. z różnorodności dóbr naturalnych.

Gospodarczą przestrzeń województwa można scharakteryzować następująco:
– położona centralnie w regionie aglomeracja poznańska wraz z sąsiadującymi gminami wskazuje na wyraźny wzrost we wszystkich dziedzinach gospodarki, jest to obszar dużej koncentracji firm produkcyjnych, usługowych, instytucji tzw. otoczenia biznesu, placówek szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i projektowych,
– obszary środkowej i południowej części województwa posiadają obok rozwiniętego przemysłu, szczególnie przetwórstwa spożywczego, również wysokotowarowe rolnictwo, które łącznie z rolniczymi obszarami poznańskimi stanowią zagłębie żywnościowe dla Wielkopolski, jak i innych regionów kraju,
– wschodni obszar województwa to z kolei zagłębie węgla brunatnego z osadzonym na jego wydobyciu kompleksem paliwowo – energetycznym i hutnictwem metali,
– północny obszar województwa cechuje się wysoką lesistością, z rozwiniętym przemysłem przerobu drewna.

Wielkopolska posiada szeroki wachlarz walorów krajobrazowych, stwarzających atrakcyjne warunki dla uprawiania różnych form turystyki. Urozmaicona rzeźba terenu, jeziora i doliny rzek, lasy, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody decydują o walorach naturalnych regionu.

Pamiątki historyczne, najstarsze sięgające początków państwa polskiego, liczne zabytki architektury i muzea to główne walory kulturowe Wielkopolski. Również, pod względem turystycznym województwo wielkopolskie jest wyraźnie podzielone. W północnej i zachodniej części województwa dominują walory naturalne, krajobraz jest tam urozmaicony większą ilością jezior, znacznymi obszarami lasów i bogatszą rzeźbą terenu. W części wschodniej, a szczególnie południowej, mniej jest lasów i jezior, natomiast występuje duża liczba obiektów zabytkowych, często o dużych wartościach historycznych i artystycznych.
Rośnie także popularność turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, gdzie potencjalny turysta odnajdzie ciszę, bliskość natury oraz może cieszyć się regionalnymi smakami.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, przywiązuje dużą wagę do promocji żywności wysokiej jakości charakteryzującej się specyfiką regionalną. W ramach tej promocji podejmuje takie działania, jak m.in.: udział w targach rolno - spożywczych w Polsce i za granicą, organizację lokalnych kiermaszy, które są doskonałym miejscem dla prezentacji wytwórców produktów regionalnych i tradycyjnych, publikację katalogu „Produkty regionalne i tradycyjne z Wielkopolski”, organizację szkoleń i warsztatów.

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska zrzesza 131 podmiotów.

Regional Information
Area sq.km: 29,826 
Population: 3,489,210 
Member since: 2008
Recipes: 11
Business members: 125
Homepage Facebook